Gydomų vaikų mokymas

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų vaikų ligų padaliniuose vyksta ir mokinių ugdymas. Mokymą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Tai vienintelė Lietuvoje mokykla, kuri mokinių mokymą vykdo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Centre ugdomi iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų atvykę mokiniai, besimokantys lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Kiekvienam gydymo įstaigoje besigydančiam mokiniui, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir gydytojo rekomendacijas, suteikiama galimybė tęsti mokymą(si), dalyvauti įvairiose kūrybinėse, pažintinėse, kultūrinėse veiklose bei programose.

Centro tikslas – siekti gydomų mokinių ugdymo tęstinumo, padėti kiekvienam sergančiam vaikui, kad pasveikęs galėtų sėkmingai tęsti savo veiklą bendrojo ugdymo mokykloje, teikti ugdymą mokiniams, laikinai negalintiems lankyti savosios mokyklos dėl ligos, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą ir sveikatos būklę, ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu.

Mokymas pradedamas organizuoti pagal centro direktoriaus patvirtintą mokymosi sutartį, mokinio tėvams (globėjams) sutikus ir gavus gydančio gydytojo arba Santaros klinikų skyriaus, kuriame gydomas mokinys, vedėjo leidimą.

Bendrasis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2020 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-1102 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr.-V1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Centre veikia biblioteka.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų įstaigos tinklapyje: https://www.lauzikocentras.lt/