Rezidentams

GYDYTOJO REZIDENTO DARBO VAIKŲ LIGONINĖJE ATMINTINĖ

Rezidentas Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo bazėje įdarbinamas tik tuo atveju, kai jis yra įrašytas į Vilniaus universiteto Rezidentūros skyriaus bazei pateiktą sąrašą, kuriame nurodyta rezidento darbo trukmė bazėje ir ciklo pavadinimas.

Jeigu rezidentūros programa pakeista, rezidentas įsidarbindamas privalo pateikti išspausdintą ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros rezidentūros koordinatoriaus patvirtintą parašu elektroninę rezidento knygelę (ERK-ę).

Gydytojo rezidento įdarbinimui Vaikų ligoninėje būtini dokumentai, pateikiami Personalo ir teisės skyriui (139 kab., Santariškių g.7) iki darbo pradžios likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms:

 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
 2. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 4. Teisės verstis profesine veikla patvirtinančio dokumento (licencijos) kopija.
 5. Nuotrauka darbuotojo pažymėjimui (dokumentams, su užrašytu vardu ir pavarde kitoje nuotraukos pusėje).
  Pagal poreikį:
 6. Santuokos liudijimo kopija, jei pasikeitė pavardė turimuose dokumentuose.
 7. Vaikų gimimo liudijimų kopijos.
 8. Gydytojo pažyma apie maitinimą krūtimi.

Pastabos:

Įsidarbinant gydytojai rezidentai turi būti pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Prašymas dėl priėmimo į darbą rašomas pas sekretorę Alvydą Martusevičienę, 102 kab. (Santariškių 4, Pediatrijos korpusas, II aukštas).
 2. Įvadinį darbų saugos instruktažą veda bei supažindina su sveikatos saugos reikalavimais saugos darbe specialistas, 005 kab. (Santariškių 4, Pediatrijos korpusas, I aukštas) tel. 272 0338.
 3. Prašymą dėl priėmimo į darbą patvirtina, Rezidentūros skyriaus vadovas, personalo ir teisės skyriaus vedėja, vyriausia teisininkė Jurgita Stirblienė 141 kab. (Santariškių 7, I aukštas, Administracija).
 4. Darbo sutartis pasirašoma Personalo ir teisės skyriuje, 139 kab. (Santariškių 7, I aukštas), pas personalo specialistę Jūrate Plesevičiene, tel. 272 0577, jurate.pleseviciene@vuvl.lt. Dėl darbo sutarties sudarymo prašome atvykti nuo 7.00 iki 14.00 val.

Atostogų suteikimo tvarka:

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo. Dirbusiems trumpiau nei šešis mėnesius, atostogos nesuteikiamos, o jų kompensacija išmokama nutraukus darbo sutartį. Esant poreikiui, rezidentams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Rezidentams skiriamos 36 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų.

Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. Pageidautina, kad atostogos nebūtų skaidomos daugiau nei į 3 dalis.

Prašome atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus:

 1. Prašymai kasmetinėms ar nemokamoms atostogoms, profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pateikiami ne vėliau kaip 14 d. iki prašyme nurodytos datos.
 2. Prie prašymo profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pridedama mokymų / konferencijos programa.
 3. Vaikų ligoninės darbuotojams būtina turėti darbuotojo pažymėjimą. Nutraukus darbo sutartį, pažymėjimas grąžinamas Personalo ir teisės skyriui.
 4. Susirgus ir gavus nedarbingumo pažymėjimą, būtina tą pačią dieną telefonu ar elektroniniu paštu informuoti skyriaus vedėją ir vyresniąją slaugos administratorę.
 5. Likus ne mažiau kaip 14 d. iki darbo sutarties nutraukimo datos, prašome informuoti Personalo ir teisės skyrių, ar darbo sutartis nebus pratęsta (tel. 272 0577, Jūratė Plesevičienė).
 6. Sumažėjus darbingumo lygiui, besilaukiant, maitinant krūtimi, prašome pristatyti tai patvirtinančias pažymas ar išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
 7. Į visus kitus klausimus dėl darbo Vaikų ligoninės bazėje galima kreiptis į ligoninės Rezidentūros skyriaus administratorę Birutę Galinytę (Santariškių g. 4, Pediatrijos V aukštas, 546 kab.), tel. 272 0429, 272 0431, birute.galinyte@vuvl.lt

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS, SU KURIAIS PRIVALOMAI TURI SUSIPAŽINTI VAIKŲ LIGONINĖJE ĮDARBINTI GYDYTOJAI REZIDENTAI

 1. VšĮ VUL SK generalinio direktoriaus 2013-12-12 įsakymas Nr. V-746 ,,Dėl VšĮ VUL SK darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo“
 2. VL direktoriaus 2014-07-03 įsakymas Nr. V-164 ,,Dėl bendravimo su pacientais ir jų įstatyminiais atstovais kokybės standarto patvirtinimo“
 3. LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2004-07-13 d. Nr. -2361).
 4. VL organizacinė valdymo struktūros schema
 5. VL vidaus tvarkos taisyklės
 6. Rezidentūros skyriaus nuostatai
 7. Rezidentūros skyriaus jaunesniojo (arba vyresniojo) gyd. rezidento pareiginė instrukcija
 8. Medicinos gydytojo norma ir medicinos norma pagal profesinę kvalifikaciją, kurią siekia įgyti rezidentūros metu
 9. VL gydymo protokolai
 10. Budinčio ir atsakingo budinčio pareiginė instrukcija
 11. VL procedūra: „Ligonio gydymo stacionare ligos istorijos pildymo tvarka“ (2014-03-03 VL direktoriaus įsakymas Nr. V-61).
 12. VL direktoriaus 2012-01-23 įsakymas Nr. V-18 ,,Dėl Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje teikiamų paslaugų“
 13. LR SAM 2004-04-08 d. įsakymas Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“
 14. LR SAM 1998-06-18 d. įsakymas Nr. 329 ,,Dėl bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“
 15. LR SAM 2010-12-16 d. įsakymas Nr. V- 1073 ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubios pagalbos skyriui patvirtinimo“.
 16. LR SAM 2006-12-22 d. įsakymas Nr. V-1113 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
 17. LR SAM 2011-12-23 d. įsakymas Nr. V-1118 ,,Dėl giminingų diagnozių grupių sąrašo ir normatyvinės gydymo trukmės ir kainų koeficientų pagal giminingų diagnozių grupes sąrašo bei bazinės ankstyvojo gydymo atvejo kainos šiam gydymui priskiriamų paslaugų bazinėmis kainoms nustatyti tvirtinimo“.
 18. LR SAM 2004-04-30 d. įsakymas Nr. V-302 ,,Dėl bendrųjų Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“.
 19. LR SAM 2008-01-17 d. įsakymas Nr. V-50 ,,Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.
 20. LR SAM 2005-06-13 d. įsakymas Nr. V-448 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“.
 21. LR SAM 2007-06-22 d. įsakymas Nr. V-528,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų parvirtinimo“.
 22. LR SAM 2008-12-09 d. įsakymas Nr. V-1225 ,,Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 23. LR SAM 2008-11-14 d. įsakymas Nr. V-1110 ,,Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.
 24. LR SAM 2009-12-30 d. įsakymas Nr. V-1087 ,,Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“.
 25. LR SAM 2007-01-11 d. įsakymas Nr. V-14,, Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 26. LR SAM 2000-12-14 d. įsakymas Nr. 730 ,,Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“.
 27. VL 2014-10-01 d. įsakymas Nr. V-227 ,,Dėl biomedicininių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“.

Pastaba: su dokumentais galima susipažinti darbo vietoje, Rezidentūros skyriuje arba Vaikų ligoninės intranete (įsidarbinus).

Ligoninės administracija

Informacija atnaujinta 2017 11 29