Rezidentams

GYDYTOJO REZIDENTO DARBO VAIKŲ LIGONINĖJE ATMINTINĖ

Rezidentai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų bazėje (su darbo vieta Vaikų ligoninėje) įdarbinami tik tuo atveju, kai jie yra įrašyti į Vilniaus universiteto Rezidentūros skyriaus bazei pateiktą sąrašą, kuriame nurodyta rezidento darbo trukmė bazėje ir ciklo pavadinimas.

Jeigu rezidentūros programa pakeista, rezidentas įsidarbindamas privalo pateikti išspausdintą ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros rezidentūros koordinatoriaus patvirtintą parašu elektroninę rezidento knygelę (ERK-ę).

Gydytojui rezidentui įdarbinti būtini dokumentai  pateikiami Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui (P201 kab., Santariškių g. 2) iki darbo pradžios likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms.

Būtini dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
2. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Teisės verstis profesine veikla patvirtinančio dokumento (licencijos) kopija.
5. Nuotrauka darbuotojo pažymėjimui (dokumentams, su užrašytu vardu ir pavarde kitoje nuotraukos pusėje)

Dokumentai pagal poreikį:

1. Santuokos liudijimo kopija, jei pasikeitė pavardė turimuose dokumentuose.
2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimų kopijos.
3. Gydytojo pažyma apie maitinimą krūtimi.

Pastabos

 1. Įsidarbinant gydytojai rezidentai turi būti pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su Vaikų ligoninės vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėmis rezidentus supažindina sekretorė Alvyda Martusevičienė (102 kab., Santariškių g. 4, Pediatrijos korpusas, II aukštas).
 3. Įvadinį darbų saugos instruktažą veda bei supažindina su sveikatos saugos reikalavimais saugos darbe specialistas Petras Tumelis (025 kab., Santariškių g. 4, Pediatrijos korpusas, I aukštas), tel. (8 5) 272 0338.
 4. Prašymą dėl priėmimo į darbą patvirtina Rezidentūros skyriaus vadovas, Personalo ir teisės skyriaus vedėja-vyriausioji teisininkė Jurgita Stirblienė (141 kab., Santariškių g. 7, I aukštas, Administracija).
 5. Darbo sutartis pasirašoma Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje (P201 kab., Santariškių g. 2, I aukštas). Dėl darbo sutarties sudarymo galima atvykti I-V nuo 7 iki 15 val.
 6. Vaikų ligoninėje už rezidentų darbo santykių klausimus atsakinga Personalo ir teisės skyriaus vyresn. specialistė Jūratė Plesevičienė, tel. (8 5) 272 0577,  el. p. jurate.pleseviciene@santa.lt. Kreiptis I-V nuo 7 iki 15 val.

Atostogų suteikimo tvarka

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo. Dirbusiems trumpiau nei šešis mėnesius atostogos nesuteikiamos, o jų kompensacija išmokama nutraukus darbo sutartį. Esant poreikiui, rezidentams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Rezidentams skiriamos 36 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų.

Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. Pageidautina, kad atostogos nebūtų skaidomos daugiau nei į 3 dalis.

Prašome atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus:

 1. Prašymai kasmetinėms ar nemokamoms atostogoms, profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pateikiami ne vėliau kaip 14 d. iki prašyme nurodytos datos.
 2. Prie prašymo profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pridedama mokymų / konferencijos programa.
 3. Vaikų ligoninės darbuotojams būtina turėti darbuotojo pažymėjimą. Nutraukus darbo sutartį, pažymėjimas turi būti grąžintas Vaikų ligoninės Personalo ir teisės skyriui / VUL Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių skyriui.
 4. Susirgus ir gavus nedarbingumo pažymėjimą, būtina tą pačią dieną telefonu ar elektroniniu paštu informuoti skyriaus vedėją ir vyresniąją slaugos administratorę.
 5. Sumažėjus darbingumo lygiui, besilaukiant, maitinant krūtimi, reikia pristatyti tai patvirtinančias pažymas ar išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
 6. Į visus kitus klausimus dėl darbo Vaikų ligoninės bazėje galima kreiptis į ligoninės Rezidentūros skyriaus administratorę Moniką Stančiukaitę (Santariškių g. 4, Pediatrijos korpuso V aukštas, 541 kab.), tel. (8 5) 272 0422, el. p. monika.stanciukaite@santa.lt

Teisės aktai, su kuriais privalomai turi susipažinti Vaikų ligoninėje įdarbinti gydytojai rezidentai 

 1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2013 12 12 įsakymas Nr. V-746 ,,Dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo“.
 2. Vaikų ligoninės direktoriaus 2014 07 03 įsakymas Nr. V-164 ,,Dėl bendravimo su pacientais ir jų įstatyminiais atstovais kokybės standarto patvirtinimo“.
 3. LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 145-6425).
 4. Vaikų ligoninės organizacinė valdymo struktūros schema (www.vaikuligonine.lt).
 5. Vaikų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės (www.vaikuligonine.lt).
 6. Rezidentūros skyriaus nuostatai.
 7. Rezidentūros skyriaus jaunesniojo (arba vyresniojo) gydytojo rezidento pareiginė instrukcija.
 8. Medicinos gydytojo norma ir medicinos norma pagal profesinę kvalifikaciją, kurią siekiama įgyti rezidentūroje.
 9. Vaikų ligoninės gydymo protokolai.
 10. Budinčiojo ir atsakingo budinčiojo pareiginė instrukcija.
 11. Vaikų ligoninės direktoriaus 2015 12 29 įsakymas Nr. V-285 „Dėl gydymo stacionare ligos istorijos pildymo tvarkos aprašo pakeitimo“.
 12. Vaikų ligoninės direktoriaus 2013 02 28 įsakymas Nr. V-55 ,,Dėl Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje teikiamų paslaugų“.
 13. Vaikų ligoninės direktoriaus 2014 10 01 įsakymas Nr. V-227 ,,Dėl biomedicininių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“.
 14. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2018 03 06 įsakymas Nr. V-169 „Dėl procedūros „Biomedicininių tyrimų dokumentacijos tvarkymas“ tvirtinimo“.
 15. LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 04 08 įsakymas Nr. V-208 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
 16. LR Sveikatos apsaugos ministro 1998 06 18 įsakymas Nr. 329 ,,Dėl bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.
 17. LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 12 16 įsakymas Nr. V- 1073 ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubios pagalbos skyriui patvirtinimo“.
 18. LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 12 22 įsakymas Nr. V-1113 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
 19. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 12 23 įsakymas Nr. V-1118 ,,Dėl giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir  giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės ankstyvojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai sąrašo tvirtinimo“.
 20. LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 04 30 įsakymas Nr. V-302 ,,Dėl bendrųjų neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“.
 21. LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 01 17 įsakymas Nr. V-50 ,,Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.
 22. LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 06 13 įsakymas Nr. V-448 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“.
 23. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 06 22 įsakymas Nr. V-528,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.
 24. LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 12 09 įsakymas Nr. V-1225 ,,Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vaikų ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų reikalavimo aprašo patvirtinimo“.
 25. LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 11 14 įsakymas Nr. V-1110 ,,Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.
 26. LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 12 30 įsakymas Nr. V-1087 ,,Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“.
 27. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 01 11 įsakymas Nr. V-14 ,,Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 28. LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 12 14 įsakymas Nr. 730 ,,Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“.

Pastaba: su dokumentais galima susipažinti darbo vietoje, Rezidentūros skyriuje arba Vaikų ligoninės intranete (įsidarbinus).

Informacija atnaujinta 2018 09 04