Rezidentams

GYDYTOJO REZIDENTO DARBO VAIKŲ LIGONINĖJE ATMINTINĖ

Rezidentas Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo bazėje įdarbinamas tik tuo atveju, kai jis yra įrašytas į Vilniaus universiteto Rezidentūros skyriaus bazei pateiktą sąrašą, kuriame nurodyta rezidento darbo trukmė bazėje ir ciklo pavadinimas.

Jeigu rezidentūros programa pakeista, rezidentas įsidarbindamas turi pateikti išspausdintą ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros rezidentūros koordinatoriaus  parašu patvirtintą elektroninę rezidento knygelę (ERK-ę).

Būtini dokumentai

 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
 2. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 4. Teisės verstis profesine veikla patvirtinančio dokumento (licencijos) kopija.
 5. Nuotrauka darbuotojo pažymėjimui (dokumentams, su užrašytu vardu ir pavarde kitoje nuotraukos pusėje).
  Pagal poreikį:
 6. Santuokos liudijimo kopija, jei pasikeitė pavardė turimuose dokumentuose.
 7. Vaikų gimimo liudijimų kopijos.
 8. Gydytojo pažyma apie maitinimą krūtimi.

Pastabos

Įsidarbindami gydytojai rezidentai turi būti pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Prašymas dėl priėmimo į darbą rašomas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje (Santariškių g. 2, 201, 202, 222 arba 223 kab.), tel. (8 5) 236 5016, iki darbo pradžios likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms.
 2. Įvadinį darbų saugos instruktažą veda bei supažindina su sveikatos saugos reikalavimais saugos darbe specialistas (Santariškių g. 2, F korpusas, 456 E kab.).
 3. Prašymą dėl priėmimo į darbą patvirtina Rezidentūros skyriaus vadovas, Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja.
 4. Darbo sutartis pasirašoma VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje (Santariškių g. 2, 201, 202, 222 arba 223 kab.), tel. (8 5) 236 5016. Dėl darbo sutarties sudarymo prašom atvykti 7-15.30 val. (11-11.30 pietų pertrauka).

Atostogų suteikimo tvarka

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo. Dirbusiems trumpiau nei šešis mėnesius, atostogos nesuteikiamos, o jų kompensacija išmokama nutraukus darbo sutartį. Esant poreikiui, rezidentams gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Rezidentams skiriamos 36 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų. Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.

Prašom atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus:

 1. Prašymai kasmetinėms ar nemokamoms atostogoms, profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pateikiami ne vėliau kaip 14 d. iki prašyme nurodytos datos.
 2. Prie prašymo profesinei kvalifikacijai kelti turi būti pridedama mokymų / konferencijos programa.
 3. Vaikų ligoninės darbuotojams būtina turėti darbuotojo pažymėjimą. Nutraukus darbo sutartį, pažymėjimas grąžinamas Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui.
 4. Susirgus ir gavus nedarbingumo pažymėjimą, būtina tą pačią dieną telefonu ar elektroniniu paštu informuoti skyriaus vedėją ir vyresniąją slaugos administratorę.
 5. Likus ne mažiau kaip 14 d. iki darbo sutarties pabaigos datos, prašom informuoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių.
 6. Sumažėjus darbingumo lygiui, dėl nėštumo, maitinimo krūtimi prašom pristatyti tai patvirtinančias pažymas ar išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Informacija atnaujinta 2023 03 30