Savanoriams

Vaikų ligoninės savanoriškos veiklos organizavimo tvarka

 1. Ši tvarka reglamentuoja savanorišką veiklą ligoninėje, jos ypatumus, savanorio ir ligoninės teises ir pareigas, veiklos organizavimo tvarką.
 2. Savanoris – asmuo, kuris neatlygintinai laisva valia skyrė savo laiką, žinias ir patirtį, atlikdamas naudingą darbą Vaikų ligoninėje.
 3. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir ligoninės susitarimu.
 4. Savanoriška veikla ligoninėje gali būti trijų rūšių:
 • ilgalaikė, t. y. vykdoma ne trumpiau kaip 6 mėnesius, ne mažiau kaip 4 val. per savaitę;
 • trumpalaikė, t. y. vykdoma tik vasaros metu, ne mažiau kaip 6 val. per savaitę;
 • vienkartinė, t. y. vykdoma epizodiškai, dalyvaujant įvairiose akcijose ir renginiuose.
 1. Savanoriškos veiklos ypatumai:
 • Ligoninės ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai.
 • Veikla, kuri atitinka savanoriškos veiklos principus ir organizuojama Lietuvos  Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka, nėra laikoma nelegaliu darbu.
 • Savanoriška veikla vykdoma neatlygintinai.
 1. Savanoriškos veiklos principai:
 • Nauda visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą.
 • Bendradarbiavimas – savanoriška veikla remiasi savanorių ir ligoninės tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir ligoninės poreikius ir galimybes.
 • Įvairovė ir lankstumas – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Ligoninė ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savarankiškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.
 1. Pagrindinės savanorio veiklos:
 • pagalba medicinos personalui, pacientams ir jų artimiesiems;
 • bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais;
 • lydinčio asmens funkcija (pacientų palydėjimas į kabinetus, procedūras);
 • atokvėpio paslauga pacientų tėvams;
 • dalyvavimas įvairiuose ligoninės renginiuose, akcijose ir projektuose.
 1. Savanoriais ligoninėje gali būti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
 2. Savanoris įsipareigoja:
  • savo veiklą pradėti tik pasirašius savanoriškos veiklos sutartį ir susipažinus su ligoninėje galiojančiomis tvarkomis ir reikalavimais tiek, kiek tai susiję su savanorišką veikla;
  • išklausyti ligoninės savanorystės mokymo programą;
  • laikytis ligoninės vidaus tvarkos taisyklių, higienos reikalavimų, kitos su ligonine aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;
  • nepažeisti ligoninės ir vaikų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;
  • laikytis konfidencialumo principų: neatskleisti paciento, jo šeimos ir personalo asmens duomenų;
  • gerbti pacientų privatumą;
  • kasmet tikrintis sveikatą.
 3. Savanoris turi teisę:
 • būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;
 • gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, konsultacinę ir techninę pagalbą;
 • gauti pažymą, patvirtinančią savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją;
 • nutraukti savanorišką veiklą.
 1. Ligoninė turi teisę:
  • pasitelkti savanorius ir vykdyti jų atranką;
  • nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką;
  • reikalauti, kad savanoris dalyvautų pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose;
  • atsisakyti savanorio, nurodant atsisakymo priežastis;
  • sudaryti bendradarbiavimo sutartis su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis savanorišką veiklą.
 1. Ligoninė įsipareigoja:
   • du kartus per metus pravesti mokymus savanoriams pagal Vaikų ligoninės direktoriaus patvirtintą programą;
   • suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, teikti konsultacinę pagalbą;
   • sudaryti su savanoriu savarankiškos veiklos sutartį;
   • savanoriui prašant išduoti pažymą, patvirtinančią savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją. 
 1. Kur kreiptis, jei norite tapti savanoriu Vaikų ligoninėje?
     • Atsakinga už savanoriškos veiklos organizavimą Vaikų ligoninėje socialinė darbuotoja Justina Lažauninkienė, mob. 8 699 19644, el. p. justina.lazauninkiene@santa.lt.
     • Nusprendę savanoriauti Vaikų ligoninėje, pirmiausia apie savo ketinimą praneškite el. p. justina.lazauninkiene@santa.lt arba rima.rozenbergaite@santa.lt
     • Gavę atsakingo darbuotojo sutikimą ir sutarę dėl savanorystės rūšies, vietos ir aplinkybių, turėsite pateikti reikiamus dokumentus Personalo ir teisės skyriui (Santariškių g. 7, Vilnius, kab. A 139).
     • Pateikiami šie dokumentai:
     • Prašymas Vaikų ligoninės direktoriui (vizuoja pasirinkto skyriaus vedėjas ir centro vadovas).
     • Asmens tapatybės dokumentas.
     • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma.
     • Teistumo / neteistumo pažyma.
     • Sveikatos patikros pažyma (ligoninė pažymos išlaidų nekompensuoja).
     • Dokumentams skirta nuotrauka.
     • Rekomendaciją iš vykdytos savanorio veiklos vietų (jeigu tokia buvo vykdyta).
 1. Jei ligoninė priima savanorį:
     • Savanoris pasirašo pasižadėjimą dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo.
     • Savanoris užpildo savanorio anketą ir pasirašo savanorių registracijos žurnale (pateikia Personalo ir teisės skyrius).
     • Savanoriui sudaromas darbo grafikas, kuris neviršija 40 val. per savaitę.
     • Savanorio priėmimas ir atleidimas įforminamas ligoninės direktoriaus įsakymu.
     • Savanorišką veiklą savanoris vykdo terminuotai.
     • Kiekvienam savanoriui išduodamas savanorio pažymėjimas, kuris savanoriškai veiklai pasibaigus grąžinamas Personalo ir teisės skyriui.
     • Savanorių patirtų išlaidų ligoninė nekompensuoja. Ligoninė nedraudžia savanorišką veiklą atliekančio asmens sveikatos draudimu.
     • Už aktyvią, ilgalaikę veiklą ligoninėje skyriaus vedėjo prašymu, kuriame dirba savanoris, ligoninės direktorius gali pareikšti padėką, teikti rekomendacijas darbdaviams, paskelbti padėkas ligoninės interneto svetainėje.
     • Savanoris veiklos metu pildo atliktos savanoriškos veiklos apskaitos žurnalą, kurį pasirašo savanorį kuruojantis asmuo. Žurnalo pirmame lape įrašoma savanorio vardas, pavardė, gimimo data, parašas, skyriaus pavadinimas. Šio žurnalo pirmame lape pasirašo skyriaus vyresnioji slaugos administratorė.
     • Vykdant savanorišką veiklą pirmumas teikiamas paciento interesams.

 

Informacija atnaujinta 2019 03 22